Sinh lý học cảm giác đau

Để hiểu về cảm giác đau, chúng ta cần tìm hiểu sinh lý đau, từ đó sinh lý học cảm giác đau chúng ta mới có phương thức điều trị đau hợp lý