Điểm kích hoạt Trigger Point

Điểm kích hoạt trigger point chính là nguyên nhân chính gây ra đau đớn. Điểm này là chỗ phình to ra so với vị trí sợi cơ bình thường. Nó có thể xuất hiện tại vị trí đau hoặc ở một vùng khác do đặc tính sợi cơ dài.